EEE 525 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 525
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları Gibi Konuları Kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik Dalga İlerlemesi için Standart Metotları Bağımsız Bir Şekilde Uygulayabilmeli ve Sınırlandırmaları Anlayabilmeli,
  • Temel Özellikler ve Sınırlandırmaların İç Yüzünü Anlayabilmek Adına Ticari Uygulama Yazılımını Kullanabilmeli,
  • Yüksek Frekans Asimptotikleri için Tekniklerin Uygulamalarında Eğitilmiş Çaylak Olmalıdırlar.
  • Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları
Tanımı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ElektromanyetikTeorininGözdenGeçirilmesi, EM ProblemleriSınıflandırılması, BazıÖnemliTeoremler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch1)
2 Analitik Metotlar : Giriş, Değişkenlerin Ayrılması , Kare Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması,KüreselKoordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
3 Bazı Faydalı Ortogonal Fonksiyonları, Seri Açılımları , Pratik Uygulamalar, Yağmur Damlalarından Kaynaklı Zayıflama NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
4 Sonlu Fark Metotları: Giriş, Sonlu Fak Şemaları, Parabolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Hiperbolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Eliptik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, FD Çözümleri için Doğruluk ve Kararlılık. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
5 Pratik Uygulamalar I — KılavuzlanmışYapılar, Pratik Uygulamalar II— Dalga Saçılımı (FDTD) , FDTD için Soğurgan Sınır Koşulları, Kare Olmayan Sistemler için Sonlu Farklılaşması, Numerik İntegralleme ,Notları Sonuçlandırmak NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
6 DeğişimselMetotlar : Giriş , Doğrusal Uzayda Operatörler, DeğişimselKalkülüs , PDE’lerden Fonksiyonellerin Kurulması NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
7 Rayleigh–Ritz Metodu, WeightedResidualMetodu Özdeğer Problemleri, Pratik Uygulamalar NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
8 Moment Metodu: Giriş, İntegral Denklemleri, GreenFonksiyou, Uygulamalar I — Yarı-Statik Problemler Uygulamalar II — Saçılma Problemleri Uygulamalar III — Işıma Problemleri Uygulamalar IV — İnsan Vücudunda EM Emilim. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch5)
9 Sonlu Eleman Metodu: Giriş , Laplas Denkleminin Çözümü,PoissonDenkleminin Çözümü, Dalga Denkleminin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
10 Otomatik Mesh Nesli I — Kare Domenler Otomatik Mesh Nesli II —Gelişi-güzelDomenler, Bantgenişliği Azaltma, Yüksek Dereceli Elemanlar, 3 Boyutlu Elemanlar, Harici Problemler için Sonlu Eleman Metodu, Sonlu Eleman Zaman Domeni Metodu NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
11 İletim Hattı Matris Metodu: Giriş, iletim Hattı Denklemleri, Difüzyon Denklemlerinin Çözümü, Dalga Denklemlerinin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
12 TLM İçerisindeHomojen Olmayan ve Kayıplı Ortamlar, 3 Boyutlu TLM Mesh, Hata Kaynakları ve Düzeltme , Soğurgan Sınır Koşulları NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
13 Monte Carlo Metotları: Giriş, Rastgele Sayıların ve Değişkenlerin Üretimi, Hatanın Değerlendirilmesi, Numerik Integrasyon, Potansiyel Problemlerin Çözümü, Bölgesel Monte Carlo Metotları- Zaman Bağımlı Problemler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch8)
14 Hatlar Metodu: Giriş, Laplace Denklemlerinin Çözümü , Dalga Denklemlerinin Çözümü , Zaman Domeni Çözümü. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch9)
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest