EEE 573 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yenilenebilir Enerji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 573
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yenilenebilir enerji kaynakları ile teknolojilerinin teknik ve ekonomik yönden artan önemlerini vurgulamaktır. Bu çerçevede termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniği temel ilkeleri üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve ilgili teknolojilerinin uygulamaları işlenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilenebilir enerji prensiplerinin anlatılması.
  • Temel doğa yasalarının hatırlanması
  • Solar radyasyon ve uygulamalarının bilinmesi
  • Rüzgar enerjisi ve uygulamalarının bilinmesi
  • Hidrolik güç uygulamalarının bilinmesi
  • Jeotermal enerji ve uygulamalarının bilinmesi
  • Diğer yenilenebilir enerji kaynakları ve uygulamalarının bilinmesi
  • Enerjiyi depolamanın öneminin kavranmas
Tanımı Güneş Enerjisi, Bioenerji, Küçük hidro-türbinler, Rüzgar enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal enerji, Gel-git enerjisi, Hidrojen enerjisinin üretimi, depolanması ve kullanılması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi temelleri Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 1, 2, 3
2 Solar radyasyonun temelleri Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 4
3 Solar radyasyon uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 5
4 Rüzgar enerjisi ve uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 9
5 Rüzgar enerjisi ve uygulamaları (devam) Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 9
6 Ara Sınav I
7 Hidrolik enerji ve uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 8
8 Jeotermal enerji ve uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 15
9 Dalga - gelgit enerjisi ve uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 12, 13
10 Biyoenerji ve uygulamaları Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 11
11 Biyoenerji ve uygulamaları (devam) Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 11
12 Enerji depolama Renewable Energy Resources, Second Edition, Twidell and Weir, Ch. 16
13 Ara sınav II
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Proje Sunumları

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Diğer Kaynaklar İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
16
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
223

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest