EEE 597 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dönem Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 597
Güz
0
0
0
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Akademik danışmanı ile seçtiği bir konu hakkında bağımsız olarak araştırma, değerlendirme ve uygun şekilde hazırladığı çalışmayı sunma fırsatı vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci;Yükseklisans seviyesi araştırma, inceleme veya endüstriyel proje için uygun konuları değerlendirebilir.
  • Literatürdeki önemli kaynakları belirleyebilir ve özetleyebilir.
  • Seçilmiş projeyi başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için detaylı bir plan ve hedefleri içeren kapsamlı ve tutarlı bir yükseklisans tez önerisi hazırlayabilir.
  • Kariyer olanaklarını belirtebilir ve kişisel gelişim planını geliştirebilir.
  • Akademik makaleler yazabilir ve akademeik ortamlarda iletişim kurabilir.
Tanımı Akademik makaleler yazabilir ve akademeik ortamlarda iletişim kurabilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönem Projesi konusunun belirlenmesi Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
2 Literatür Taraması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
3 Literatür Taraması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
4 Literatür Taraması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
5 Literatür Taraması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
6 İnceleme Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
7 İnceleme Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
8 Veri toplama Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
9 Veri toplama Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
10 Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
11 Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
12 Analiz ve Sonuçların Değerlendirilmesi Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
13 Dönem Projesi Taslağının Oluşturulması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
14 Taslak üzerinde düzeltme ve önerilerin değerlendirilmesi Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
15 Dönem Projesinin Tamamlanması Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
16 Dönem Projesinin tamamlanması ve teslim edilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar
Dönem projesinin konusuyla ilgili bilimsel kitap ve makaleler.
 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
80
Çalıştay
1
20
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
100
Proje
1
125
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

X
2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

X
3

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.

X
4

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.

X
5

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

X
6

Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.

X
7

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.

X
8

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.

 

X
9

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

X
11

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların  elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
12

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest