Dersler


BEN 501  Araştırma Yöntemleri ve Deney Tasarımı

Tez çalışmalarına yönelik araştırma metotları, araştırma konularının ve sorularının belirlenebilmesi, hipotez oluşturulması, istatistiksel deneysel tasarım yöntemleri, optimizasyon deneyleri, deneysel tasarım yöntemlerinin uygulanabilmesi için bilgisayar yazılımı kullanımı.


BEN 597  Dönem Projesi

Bir biyomühendislik problemi hakkında bilgi edinme, çözüm yöntemi geliştirme, yöntemi uygulama, sonuçları düzenleme ve tartışma, rapor yazımı, rapor sunumu


Seçmeli Dersler


BEN 502  Aktarım Olayları

Korunum denklemleri ve sınır şartları, akma direnci ve momentum geçişi mekanizması, sınır tabaka akımları, türbülans modellemesi, ısıl iletkenlik ve enerji taşınım mekanizması, ısıl sınır tabakalar, difüzyon ve kütle transferi mekanizması, konsantrasyon sınır tabakası, basit geometrili taşınım problemlerinin sayısal çözümü.


BEN 503  İleri Moleküler Biyoloji

Hücre yapısı, DNA, RNA, Protein, Hücre zarı, Hücre iskeleti. Hücresel sinyal iletimi, Hücre döngüsü, Kanser


BEN 504  İleri Biyomedikal Mühendisliği

Biyomoleküler ve hücresel özellikler, fizyolojik özellikler, biyomekanik, biyocihazlar, biyogörüntüleme ve işaret işleme, biyoteknoloji, bağışıklık mühendisliği, biyomateryaller.


BEN 505  İleri Fermantasyon Teknolojileri

Fermantasyon ve fermantasyon proseslerine giriş, endüstride kullanılacak olan mikroorganizmaların seçimleri, biyoproses tipleri ve ilkeleri, kesikli, sürekli ve kesikli-beslemeli üretimler, çeşitli fermente ürünlerin üretim prosesleri, endüstriyel üretimlerde izlenen teknolojik basamaklar.


BEN 506  Biyoyakıtlar

Biyoyakıtlara giriş, biyoyakıt kaynakları, biyoyakıt üretim süreçleri, enerji ve kütle denkliği hesaplamaları, biyoyakıt üretiminin ve de tüketiminin ekonomik ve çevresel etkileri


BEN 507  Biyomalzeme Üretim Süreçleri

Biyomalzemeye Giriş, Biyomalzemelerin Sınıflandırılması, Biyomalzemelerin Özellikleri, Metalik Biyomalzemeler ve Üretimi, Seramik Biyomalzemeler ve Üretimi, Polimerik Biyomalzemeler ve Üretimi, Kompozit Biyomalzeler ve Üretimi.


BEN 508  Biyomalzeme Karakterizasyon Teknikleri

Biyomalzemeye Giriş, Fiziksel, Kimyasal ve Mekaniksel Biyomalzeme Karakteriasyonu, Yüzey ve Arayüz Karakterizasyonu Atomik Kuvvet Mikroskopisi, AFM Yüzeyler Arası Adhezyon ve Sürtünme, Elektron Mikroskopi (SEM, TEM), X-ışını Difraksiyon Analizi, Spektroskopik analizler (FTIR, UV/vis). Isıl, Mekaniksel ve Elektriksel Analizler.


BEN 509  Enzim Kinetiği

Enzimlerin kimyasal yapısı ve özellikleri. Enzim spesifikliği. Enzim çeşitleri ve fonksiyonları. Enzimatik reaksiyonlar ve enzim kinetiği. Enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler. Enzim stabilitesi ve önemi. Enzim bilimi ve teknolojisindeki yeni gelişmeler ve mühendislik bilgilerinin enzim teknolojisinde kullanımı. İmmobilize enzimler, immobilizasyon teknikleri ve uygulama alanları.


BEN 511  Biyomalzemeler ile Tasarım

Ders biyotasarım temel ilkeleri, yöntemleri ve uygulamaları ile endüstriyel ve mekanik süreçlerde biyolojik yaklaşımlara dair konuları kapsar.


BEN 512  Biyosistemler için Tasarım Yöntemleri

Biyosistemler için tasarım yöntemleri hakkında bilgi edinme, yöntemi uygulama, sonuçları düzenleme, tartışma ve raporlama.


BEN 513  Gen Tedavisinin Moleküler Temelleri


BEN 514  Hastalıkların Epigenetik Temelleri

Epigenetik, DNA modifikasyonları, histon modifikasyonları, kanser, yaşlanma, metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar


BEN 515  Biyomoleküllerin Enstrümental Analizi


BEN 516  Proteinlerin Yapısı, Fonksiyonu ve Mühendisliği

Proteinlerin yapısı ve fonksiyonları, enzim mekanizmaları, proteinlerin katlanması, protein mühendisliği


BEN 517  Biyomimetik

Biyomimetik yapılar, biyolojik yapılar ve biyomimetik ugulamalar ile tıbbi alanda biyomimetik konularını içerir


BEN 518  Biyofizik ve Uygulamaları


BEN 519  İleri Biyoinformatik

Python dilinin biyoenformatik uygulamalarında kullanım temelleri temel biyoenformatik problemlerine giriş yapar. Python dilinin temellerinin tanıtılması ile başlar. Bu bölümde python dil kuralları öğrencilere anlatılıp, python kullanarak biyolojik verilerin analizi üzerine odaklanılacaktır. Daha sonra yeni nesil dizileme verileri, evrimsel akrabalık analizleri, tek nükleotid polimorfizm ve kopya sayısı polimorfizm tespiti gibi biyoenformatik problemlerinin tanıtılması üzerine durulacaktır.


BEN 520  Fonksiyonel Oligonükleotidler

Fonksiyonel oligonükleotidlerin tanıtılması, doğal ve sentetik oligonükleotidklerin kimyasal yapısı, katlanma sonrası üç boyutlu yapıları ve bu yapıların oluşumundaki kuvvetler tartışılır. Fonksyonel oligonükleotidlerin kullanım alanları ve yöntemleri tanıtılıp, örnek uygulamaları güncel makaleler üzerinden tartışılır. Yapay oligonükleotid problarının sentez yöntemleri anlatılır. Sentezlenen yapılarda kullanılan kimyasal değişiklikler ve bu değişikliklerin fonksyonel etkileri örnekler üzerinden anlatılarak, uygun değişikliklerin uygulamaya bağlı olarak seçebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.


BEN 522  İleri Tıbbi Görüntüleme Analizi

Temel tıbbi görüntüleme teknolojilerinin çalışma prensipleri, tıbbi görüntü verisinin saklanması, görselleştirilmesi ve işlenmesi.


CE 531  Otomatik Öğrenme

Otomatik öğrenme, geçmiş deneyimleriyle otomatik olarak performanslarını iyileştiren bilgisayar programları ile ilgilenir. Yapay zeka, istatistik, bilgi kuramı, biyoloji ve kontrol teorisi gibi bir çok alandan ilham alan otomatik öğrenme dersinde aşağıdaki konular işlenecektir; Konsept öğrenme, Karar ağacı öğrenme, Yapay sinir ağları, Temelli öğrenme, Evrimsel algoritmalar, Destekli öğrenme, Bayes öğrenmesi, Hesapsal öğrenme teorisi.


CE 533  Yapay Zeka

Common LISP ve Prolog; Akıllı Etmenler; Problem çözme ve Arama: düzenli ve sezgisel arama, A*, yerel arama ve optimizasyon; Kısıt sağlama problemleri; Oyun oynama ve rekabet ortamında arama; Mantıksal muhakeme. Önerme mantığı. Birinci seviye mantık. Birinci seviye mantıkta çıkarsama; Planlama; Belirsizlik altında muhakeme. Bayes kuralı. İnanç ağları. Karar vermek için inançları kullanma. İnançları öğrenme; Özel konular: Robotik, Doğal Dil İşleme, Oyun Teorisi, diğer Yapay Zeka uygulamaları.


CE 536  İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Kullanıcı arayüzü temel prensiplerini öğretmek. Kullanılırlık model ve prensiplerini öğrenciye tanıtmak. Kullanıcı ve görev analizini öğrenciye yaptırmak. Tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme işlemlerini öğrenciye proje yaptırarak öğretmek. Yeni kullanıcı arayüzü teknikleri öğretmek. Kullanıcı odaklı araştırmaların nasıl yürütüleceğini öğretmek.


CE 609  İleri Nümerik Analiz

Kesirli sayılar aritmetiği, hesaplamalı lineer denklemler, lineer olmayan denklemlere iteratif çözümler, enterpolasyon, sayısal integral, ODE lere sayısal çözümler ve sayısal çözümlemeler için genel bilgisayar programları.


EEE 501  Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme

Görüntü süzgeçleme ve dekonvolüsyon, öz-görüntüler, gürültü indirgeme ve onarımı, renkli görüntü işleme, çok çözünürlüklü işleme, görüntü sıkıştırma, morfolojik görüntü işleme, ölçek-uzay teknikleri, öznitelik çıkarımı ve tanıma, görüntü eşikleme / bölütleme, görüntü kayıtlama ve eşleştirme.


EEE 502  Örüntü Tanıma

Örüntü tanıma algoritmalarının temellerini ve uygulamaları, istatistiksel karar kuramı, istatistiksel sınıflama, en büyük olabilirlik Bayes kestirimi, parametrik olmayan yöntemler, öznitelik çıkarımı, öznitelik seçimi, doğrusal sınıflayıcılar, sinir ağları, metrik olmayan yöntemler, eğiticisiz öğrenme ve öbekleme.


EEE 505  Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon

Biyomolekülsel ve Hücresel Özellikler, Fizyolojik Özellikler, Biyomekanik, Biyocihazlar, Biyogörüntüleme ve İşaret İşleme, Biyoteknoloji, Bağışıklık Mühendisliği, Biyomateryaller


EEE 551  Doğrusal Sistem Kuramı

Gerçel analiz. Cebrik yapılar. Doğrusal uzaylar ve doğrusal dönüşümler. Durum denklemleri. Çözümlerin varlığı ve tekliği. Dinamik sistemlerin özellikleri. Zamanla değişmeyen ve değişen doğrusal dinamik sistemler için durum geçiş matrisi. Sıfır-durum çözümü. Sıfır-giriş çözümü. Minimal polinom ve Cayley-Hamilton teoremi. Özdeğer ve özvektörler. Jordan biçimi. Liapunov anlamında kararlılık. Sınırlı-Giriş Sınırlı-Çıkış kararlılığı. Yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik. Minimal gerçekleme


MATH 602  İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon

Bu ders ileri matematiksel optimizasyon problemleri, formları, modelleri ve uygulamalarıyla alakalı doğrusal cebir kavramlarıyla ilgili gerekli materyalleri temin etmektedir.