CE 513 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri İşletim Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 513
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders dağıtık işletim sistemleri ağırlıkta olmak üzere işletim sistemlerindeki gelişmiş konuları kapsar. Derste işlenecek önemli konular arasında süreçler arası iletişim, senkronizasyon, eşzamalı süreçler, dağıtık dosya sistemleri,dağıtık ortak hafıza,dağıtık kilitlenme tespit etme metodları, koruma ve güvenlik sayılabilir. Önemli \naraştırma makaleleri derste tartışılacaktır. Ders UNIX işletim sistemi temel alınarak işlenecektir. C programlama dili bilgisi gereklidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dağıtık işletim sistemleri hakında ileri düzey konuları anlamak
  • İleri düzeydeki İşletim sistemlerinde kullanılan temel algoritmaları, metotları ve teknikleri anlamak.
  • İşletim sistem tasarımları hakkında yazılmış bilimsel makaleleri okuyarak sorunların nasıl çözüldüğünü kavramak.
  • İşletim sistemleri geliştirilirken karşılaşılan ve çözülen sorunlara programlama ödevleri sayesinde aşinalık kazanmak.
Tanımı Bu ders dağıtık işletim sistemlerinde senkronizasyon, bellek yönetimi, dosya sistemleri, koruma ve güvenlik gibi ileri düzey konuları ele alır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
2 Dağıtık sistemlerde birbirini dışlama Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
3 Dağıtık kilitlenme tesbiti Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
4 Dağıtık ortak bellek sistemleri Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
5 Anlaşma protokolleri Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
6 İşlemci tahsis etme ve yük dengelemesi Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
7 Denetim noktası algoritmaları Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri
8 MIDTERM
9 Dağıtık dosya sistemleri “The Google file system” ACM SIGOPS Operating Systems Review Vol. 37 , Issue 5 (Dec 2003) Ghemawat et.al Vahalia “Unix Internals” Ch. 10.
10 UNIX”de thread’ler, sinyaller, süreçler arası iletişim, bellek ayırımı Vahalia “Unix İnternals” portions of several chapters.
11 Genişleyebilen kernel Makale/ Research paper
12 Sanallaştırma ve sanal makinalar Makale/Research paper
13 Güvenlik ve koruma Research paper. “The Flask Security Architecture: System Support for Diverse Security Policies" . Spencer et.al
14 Çok işlemcili işletim sistemleri Advanced Concepts In Operating Systems. Singhal&Shivaratri – Ch. 17.
15 Gerçek zamanlı işletim sistemleri Notes
16 -

 

Dersin Kitabı Instructor material.
Diğer Kaynaklar “Advanced Concepts In Operating Systems”, Mukesh Singhal, Niranjan Shivaratri McGrawHill ISBN-13 978-0070575721\\n“Distributed Systems Principles and Paradigms”, 2nd Edition, Andrew Tanenbaum 2007 Pearson Prentice Hall ISBN: 0-13-239227 Uresh Vahalia “Unix İnternals” 1996 Prentice Hal SBN 0-13-101908-2

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
13
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
37
Final / Sözlü Sınav
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest