CE 516 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 516
Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öncelikle temel kavramlar anlaşıldıktan sonra bilgisayar ağlarındaki temel yapılar, protokoller, işletim sistemleriyle olan ilişkileri ile birlikte ileri araştırma konuları ele alınacaktır. Bilgisayar ağları ve iletişim konuslarınınunda kapsamlı olarak konuların ele alınması hedeflenmektedirdersin ana hedefidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bilgisayar iletişiminin ileri düzey yapısını tanımlayabilir.
  • elde ettiği bilgilerle yeni çözümler üretebilir.
  • bilinen metodlarla verilen soruları çözebilir.
  • bilgisayar iletişimi alanındaki güncel araştırma konuları için gerekli altyapı bilgilerine sahiptir.
  • modern bilgisayar ağ sistemlerinin çalışma prensiplerini anlayabilir, modern tasarımlarla uygulayabilir ve bunları programlayabilir.
Tanımı Veri iletişim temelleri, İletişim protokolleri: Veri bağlantı, ağ ve transport katmanları. Ağ analiz yöntemleri.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction: Network Hardware, Network Software, Reference Models, Example Networks Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 1
2 Data Communication Fundamentals 1: Theoretical Basis, Guided Transmission Media, Wireless Transmission, Communication Satellites Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 2, Sections 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3 Data Communication Fundamentals 2: Public Switched Telephone Network, Mobile Telephone System, Cable Television Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 2, Sections 2.5, 2.6, 2.7
4 Data Link Layer 1 : Design Issues, Error detection and Correction, Elementary Protocols Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 3, Sections 3.1, 3.2, 3.3
5 Data Link Layer 2: Sliding Window protocols, Protocol Verification, Example Protocols Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 3, Sections 3.4, 3.5, 3.6
6 Medium Access Control 1: Channel Allocation Problem, Multiple Access Protocols Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 4, Sections 4.1, 4.2
7 Medium Access Control 2: Ethernet Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 4 Sections 4.3
8 Medium Access Control 3: Wireless Lans, Bluetooth Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 4 Sections 4.4, 4.5, 4.6, 4.7
9 Network Layer 1: Design Issues, Routing Algorithms Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 5 Sections 5.1, 5.2
10 Network layer 2: Congestion Control, Quality of Service, Internetworking Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 5 Sections 5.3, 5.4, 5.5
11 Network Layer 3: IP, The Internet Protocol Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 5 Sections 5.6
12 Transport Layer 1: Socket Programming, Transport Fundamentals, A simple Protocol Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 6 Sections 6.1, 6.2, 6.3
13 Transport layer 2: UDP, TCP, Performance Computer Networks, Tanenbaum: Chapter 6 Sections 6.4, 6.5, 6.6
14 Review of the Term
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Computer Networks, 5th Edition, Andrew Tanenbaum, Pearson Education Int., ISBN: 0132126958
Diğer Kaynaklar Computer Networking: A Top Down Approach Featuring Internet, 6th Ed., James Kurose, Keith Ross© 2012 Addison, Wesley, ISBN13: 978-0-273-76896-8. Computer Networks And Internets, 5th Edition, Douglas E. Comer, 2009. Prentice Hall, ISBN 0136061273.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
25
Final / Sözlü Sınav
1
37
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest