CE 609 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Nümerik Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 609
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders sayısal çözümlemede gelişmiş bir gözden geçirme ve bilgisayar kullanarak, sayısal algoritmalar ve bu algoritmaların uygulamalarıyla karmaşık ileri matematiksel problemlerin çözümünün anlaşılması üzerinedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • karmaşık matematiksel problemleri tahlil edebilir ve modelleyebilir.
  • doğrusal olan veya doğrusal olmayan problemlere çözüm üretir.
  • yinelemeli yaklaşımlarla çözümleme yapabilir.
  • karmaşık problemlere uygun çözümleme algoritmaları yazabilir.
  • sayısal çözümlemeleri gerçek mühendislik problemlerine uygulayabilir.
Tanımı Kesirli sayılar aritmetiği, hesaplamalı lineer denklemler, lineer olmayan denklemlere iteratif çözümler, enterpolasyon, sayısal integral, ODE lere sayısal çözümler ve sayısal çözümlemeler için genel bilgisayar programları.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Chapter 1
2 Lineer olmayan denklemelerin çözümleri Chapter 2
3 Lineer olmayan denklemelerin çözümleri Chapter 2 – Ders notları - Uygulamalar
4 Lineer sistemler denklemelerin çözümleri Chapter 3
5 Lineer sistemler denklemelerin çözümleri Chapter 3– Ders notları - Uygulamalar
6 Eğri uydurumu ve Enterpolasyon Chapter 4
7 Eğri uydurumu ve Enterpolasyon Chapter 4– Ders notları - Uygulamalar
8 Sayısal türev alma Chapter 5
9 Sayısal türev alma Chapter 5– Ders notları - Uygulamalar
10 Sayısal integral alma Chapter 6
11 Sayısal türev alma Chapter 6– Ders notları - Uygulamalar
12 Bilindik türev denklemleri problemleri Chapter 7– Ders notları - Uygulamalar
13 Bilindik türev denklemleri problemleri Chapter 8– Ders notları - Uygulamalar
14 Tekrar Ders notları - Uygulamalar
15 Tekrar Ders notları - Uygulamalar
16 -

 

Dersin Kitabı Applied Numerical Methods for Engineers and Scientists, Singiresu Rao, Pearson, 2001, ISBN13: 9780130894809 Numeriacal Methods - An introduction with Applications Using MATLAB, Amos Gilat, Vish Subramaniam, Wiley, 2011, ISBN13: 978047087374-8
Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
20
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest