IE 508 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sistem Simülasyonu ve Modellemesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 508
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders system simulasyonu kavramını öğretmenin yanısıra, öğrencilere gerçek ve kurgusal sistemlerin modellerini geliştirmeyi ve analiz etmeyi öğretmeyi amaçlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kesikli olay sistem simulasyonu kavramını anlayabilir
  • Bir sistemin performansını değerlendirmede ne gibi ölçütler üzerinde yoğunlaşılacağını yorumlayabilir
  • Süreç bazlı simulasyon dili ARENA’yı kullanarak simulasyon modellerinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını inceleyebilir
  • Simulasyon modellemede yaygın kullanılan varyans azaltma yöntemlerini uygulayabilir
Tanımı Bu ders Simulasyon Modellemede Temel Kavramlar; Rassal sayı ve Rassal Değişken Üretimi; Model Doğrulama ve Gerçekleme; Girdi Verilerinin Modellenmesi;Çıktı Analizi;Varyans Azaltma Yöntemleri; Simulasyonda Deney Tasarımı gibi konuları içerecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Simulasyon Modellemede Temel Kavramlar
2 Kuyruk Sistemleri
3 Rassal Sayı Üretimi
4 Rassal Değişken Üretimi
5 Kesikli Olay Simulasyonu
6 Temel Simulasyon Modellemesi
7 ARENA ile Simulasyon
8 Karmaşık Sistemlerin Modellemesi
9 Girdilerin Modellenmesi
10 Model Doğrulama ve Gerçekleme
11 Çıktıların Analizi
12 Karşılaştırmalı Çıktı Analizi
13 Varyans Azaltma Yöntemleri
14 Simulasyon Uygulamaları
15 Proje Sunumları
16 Tekrar

 

Dersin Kitabı

Chung, Christopher A., ed. Simulation modeling handbook: a practical approach. CRC press, 2003.

Diğer Kaynaklar

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. and Nicol, D. M., DiscreteEvent System Simulation, PrenticeHall, Inc., 2009.Kelton, W.D., Sadowski, R. P. and Sadowski, D.A., Simulation With ARENA, McGrawHill, Inc., 2007.3. İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers

Law, A.M. and Kelton, W.D., Simulation Modeling and Analysis, McGrawHill, 2000.Ders Yansıları / Course Slides

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
40
Proje
1
89
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
185

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest