STAT 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
STAT 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı temel sayma ilkelerinin ötesinde sayma tekniklerini ve kombinatorik yöntemlerini öğrenmek ve olasılık kuramında uygulamaktır. Ayrıca kesikli rasgele değişkenler ve bunların olasılık dağılımlarının incelenmesi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Permütasyon ve kombinasyon kullanarak sayma problemlerini çözebilir
  • Güvercin yuvası ilkesi ile problem çözebilir
  • Binom ve çokterimli teoremlerini uygulayabilir
  • Kapsama dışlama ilkesini kullanarak problem çözebilir
  • Özyineleme bağıntıları kurabilir
  • Özyineleme bağıntılarını çözebilir
  • Üreten fonksiyonları problem çözmede kullanabilir
  • Kesikli rassal değişkenleri ve dağılımlarını kullanabilir
Tanımı Güvercin yuvası ilkesi, Permütasyon, Kombinasyon, Binom katsayıları, Kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, Kapsama dışlama ilkesi ve uygulamaları, Özyineleme bağıntısı ve üreten fonksiyon.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kombinatorik nedir? Introductory Combinatorics Prentice Hall: (4:26)
2 Permütasyon, Kombinasyon ve Sonlu Olasılık Introductory Combinatorics Prentice Hall: (44:71)
3 Güvercin Yuvası İlkesi Introductory Combinatorics Prentice Hall: (26:39)
4 Permütayon ve kombinasyonların üretilmesi Introductory Combinatorics Prentice Hall: (83:94)
5 Permütayon ve kombinasyonların olasılıkta uygulamaları
6 Kısmi sıralama ve denklik bağıntıları Introductory Combinatorics Prentice Hall: (106:117)
7 Binom teoremi, çokterimli teoremi, kısmi sıralı kümeler Introductory Combinatorics Prentice Hall: (124:147)
8 Ara sınav
9 Kapsama Dışlama İlkesi Introductory Combinatorics Prentice Hall: (160:185)
10 Kapsama Dışlama İlkesi Introductory Combinatorics Prentice Hall: (160:185)
11 Özyineleme ve üreten fonksiyonlar
12 Olasılık aksiyomları A first course in Probability by S.Rosse, Prentice Hall: (24:64)
13 Kesikli rassal değişkenler A first course in Probability by S.Rosse, Prentice Hall: (122:166)
14 Koşular ve rasgelelik testleri Nonparametric Statistical Inference by J.D. Gibbons, S. Chakraborti, CRC Press: (75:96)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Introductory Combinatorics, Richard A.Brualdi, Prentice Hall
Diğer Kaynaklar A first course in Probability, S. Ross, Prentice Hall. Nonparametric Statistical Inference, J.D. Gibbons, S. Chakraborti, CRC Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Bilgisayar Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. X
2 Bilgisayar Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular, değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Bilgisayar Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. X
11 Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların bilgisayar mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest