ARCH 567 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tasarım Optimizasyonu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 567
Güz/Bahar
1
4
3
7.5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin tasarım optimizasyonu bilgisini ve kullanımını geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler tasarım optimizasyonunda son gelişmeler ve sınırlamaların yanında, tarihi ve kuramsal bilgilerle de donatılacaktır. Öğrenciler dijital optimizasyon ortamlarını anlama ve kullanma becerisi geliştirecektir. Karmaşıklık ve detay, katı ve yumuşak sınırlamalar ve değişkenlerin göreliliği anlaşılacaktır. Bu ders bilimsel araştırma, kuram, eleştirel değerlendirme, tasarım süreçleri ve bağlamsal taleplerle bütünleşik, tasarım odaklı bir araştırma laboratuvarıdır. Düşünce ve tasarım aşamasında çok disiplinli sistemleri simülasyonu ve optimizasyonu.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım optimizasyonu kuramları ve teknolojisini açıklayabilecek ve değerlendirebilecek;
  • Modern bilgisayar sistemlerindeki çok nesneli hesaplama optimizasyonun matematiğini ve algoritmalarını açıkabilecek
  • Mimari tasarımda hesaplamalı ve analog optimizasyonu uygulayabilecek
  • Uygun nesnel fonksiyonları, tasarım değişkenlerini, parametrelerini ve sınırlamalarının seçerek rasyonel ve sayısal bir mimarlık sorusunu değerlendirebilecek
  • Simüle tavlama, genetik algoritma, ardışık dörtgen programlama gibi farklı optimizasyon yöntemleri arasında uygun olanı değerlendirebilmek ve uygulayabilmek.
  • Optimizasyon yöntemlerinin estetik, verim, maliyet ve riskler açısından sonuçlarını eleştirel olarak değerlendirebilecek ve anlayabilecek
Tanımı Tasarım optimizasyonu çağdaş mimarlıkta ve tasarımda önemli olan ve gittikçe daha çok kullanılan bilgisayarlı/hesaplamalı bir yöntemdir. Bu derste mimarlıkta ve kentsel tasarımda optimizasyon temaları ve yöntemleri tanıtılacaktır. Rassal aramadan genetik algoritmalara çeşitli optimizasyon algoritmalarını sınamak ve araştırmak için 3 boyutlu bilgisayarlı / hesaplamalı araçlar kullanılacaktır. Yapılardan çevresel sistemlere çeşitli mimari sistemler geliştirilecek ve sınanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Oluşum Mimarlığı Weinstock, Michael; The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and Civilisation
3 Parametreler ve değişkenler Verilen okumalar
4 Single- versus multi- objective solutions, Causal loops Verilen okumalar
5 Multidisciplinary Design Optimization Verilen okumalar
6 Analog Optimizasyon Verilen okumalar
7 Stokastik aramalar Verilen okumalar
8 Midterm
9 Optimizasyon Hedefleri Verilen okumalar ve hazırlanan yazılım alıştırmaları
10 Sıralı İkilenik Programlama Verilen okumalar ve hazırlanan yazılım alıştırmaları
11 Simulated annealing Verilen okumalar ve hazırlanan yazılım alıştırmaları
12 Genetic Algorimalar Verilen okumalar ve hazırlanan yazılım alıştırmaları
13 Multi- objective genetic algorithms Verilen okumalar ve hazırlanan yazılım alıştırmaları
14 Proje Atölyesi Dönem projesi çalışması
15 Proje Atölyesi Dönem projesi çalışması
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Weinstock, Michael; 2010 (Book) “THE ARCHITECTURE OF EMERGENCE - the Evolution of Form in Nature and Civilisation” - Wiley, London. Sigrid Adriaenssens (Editor), Philippe Block (Editor), Diederik Veenendaal (Editor), Chris Williams (Editor) “Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization” ”TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES IN MORPHOGENETIC DESIGN’ AD Wiley, London, 2006 2001 Brian Goodwin, How the Leopard changed its Spots - The Evolution of Complexity, Phoenix, London, “EMERGENCE – MORPHOGENETIC DESIGN STRATEGIES” AD Wiley, London 2004 Wassim Jabi (Author) , Brian Johnson (Afterword) , Robert Woodbury (Foreword) “Parametric Design for Architecture” Laurence King Publishing (September 3, 2013) Burry, Jane; Burry, Mark; “The New Mathematics of Architecture” Thames & Hudson; 2012
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
10
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
2
34
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
4
Final / Sözlü Sınav
1
4
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Karmaşık mimari projelerde kuramsal ve teknik bilgileri kullanma becerisi. X
2 Mimari kavramları ve kuramları anlama, yorumlama ve değerlendirme, benzersiz mimari kavramlar ve kuramsal fikirler üretme becerisi. X
3 Sosyal, teknolojik, politik ve benzeri sorunlar karşısında yenilikçi çözümler üretmek için mimarlık pratiğinde girişimci olma becerisi. X
4 Mimari tasarım projeleri kapsamında araştırma yaklaşımı ile özgün ve eleştirel bir program oluşturma ve bu programı eğitsel hedefler doğrultusunda kullanma becerisi. X
5 Mimari sorunlara görsel, yazılı ve sözel biçimde çözüm bularak mimarlığa yönelik kuramsal bir tutum geliştirme becerisi X
6 Mimari tasarım araştırması için nitel ve nicel verileri araştırma ve ölçme; mimari tasarım araştırmasını mimari tasarım sorunlarına uygulama becerisi. X
7 Güncel mimari söylemde bir yabancı dili profesyonel derecede kullanma becerisi. X
8 Dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma ve mimarlık disiplini içinde teknolojinin sınırlarını araştırma becerisi. X
9 Mimari verileri toplamada, yorumlamada ve/veya uygulamada güçlü ve etik değerler sergileme becerisi. X
10 Seçilen alana ait özel bilgileri mimari disiplinde uygulama becerisi. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest