Dersler


ISG 501  İş Güvenliği Mühendisliği

İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi, Ergonomi, Korunma yöntemleri, Acil durum planları


ISG 503  İş Sağlığında Temel Kavramlar ve Etmenler

İş ve sağlık ilişkisi , iş sağlığı kavramları, çalışma yaşamında sağlığın temel bileşenleri, çalışma yaşamında sağlığı etkileyecek risk etmenleri, biyolojik etmenler, fiziksel etmenler, kimyasal etmenler, ergonomik etmenler, psikososyal etmenler, çalışma yaşamında sağlık ve mühendislik uygulamaları, , iş sağlığında korunma ve önlem ilkeleri, iş sağlığı ile ilgili temel göstergeler, Çalışma hayatında duyarlı gruplar,Ulusal ve uluslararası temel yasalar,dünyada ve ülkede iş sağlığı ile ilgili güncel durum


ISG 502  İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Sosyal haklar bağlamında iş sağlığı ve güvenliği, iş Hukukunun temel ilkeleri ve işverenin işçiyi gözetme borcu ve sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuk kuralları ve ilgili yönetmelikler, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde işverenin görev ve sorumlulukları, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hak, görev ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği denetimi ve idari yaptırımlar.


ISG 595  Seminer

Akademik danışmanı ile belirlediği bir konuda araştırma ya da deneysel inceleme hazırlaryıp sunum yapmak.


ISG 599  Tez

Öğrenmiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği teknikleri ile bir yüksek lisans tezi tasarlar, raporunu yazar ve sunumunu yapar


Seçmeli Dersler


ISG 511  Risk Değerlendirme ve Yönetimi

1. Tehlike ve risk kavramları 2. Risk değerlendirmesinin nedenleri 3. Risk algılama 4. İSG Yönetim sistemi 5. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları riskler 6. Risk değerlendirme teknikleri ve kıyaslamaları 7. Risk değerlendirme uygulamaları


ISG 512  İş Sağlığı ve Güvenliği için İstatistiksel Yöntemler

Bu dersin konuları arasında örnekleme dağılımı, istatistiksel kestirim, hipotez testi, basit ve çoklu doğrusal regresyon, deney tasarımı bulunmaktadır.


ISG 520  Laboratuvarlarda İş Güvenliği ve Hijyeni

Laboratuvarlarda kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemler. Laboratuvarlarda olası tehlikeler ve bunlarla başa çıkma yolları. Güvenli bir laboratuvar çalışması için gerekli ortam koşulları ve kuralları. Laboratuvarda güvenli çalışma prensipleri. Laboratuvarlarda güvenli çalışma yapabilmek için gerekli güvenlik ekipmanları. Laboratuvarda güvenlik sistemi olarak bulunması gereken araç gereçleri, uyarı ve güvenlik işaretleri. Laboratuvarlarda yangın tehlikeleri ve yangın çıkmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar. Laboratuvar kazalarında ilk yardım.


ISG 521  Radyasyon İş ve Çevre Güvenliği

Yüksek Lisans öğrencileri Elektromanyetik alanlarla ilgili Avrupa direktifi, Optik radyasyonla ilgili direktif ,İonizan radyasyon kaynakları, insan sağlığına etkisi, işyerinde ölçümü, izlemi ve korunma programı , Elektromanyetik alan etkisinin insan sağlına etkileri, Elektromanyetik alan maruziyetinde çalışanların izlemi ve maruz kalınan işyerleri, Radyodiagnostik cihaz ve EMA etkisi ,Baz istasyonları ve toplum sağlığına etkisi konusunda bilgi ve beceri eğitimi alırlar.


ISG 522  Endüstriyel Kimyasalların Toksik Etkileri ve İlgili Kurallar

Toksikolojinin temel kavramları. Vücutta kimyasalların emilimi, depozisyonu ve atılması, İşyerleri ve kimyasallar, Pestisit Maruz Kalımı ,Gazlar, Asitler Ve Alkali Maddelere Maruz Kalımı ,Karsinojen Ve Mutajen Maddeler ,Metaller, Maruz Kalımın Değerlendirmesi Ve Biyoizlem, Kimyasallarla Ilgili Ulusal Ve Uluslararası Yasal Düzenlemeler, Kimyasal Acillerin Hazırlanması, Kontrol Stratejileri,Çalışma Ortamı Ve Iş Akış , Işyerinde Izlem, Kontrol Metodolojisi.


ISG 523  Tehlikeli Kimyasallar (MSDS), Güvenli Kullanımları, Depolanmaları ve Atık Yönetimi

Tehlikeli kimyasallar, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması, Kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanların (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu: MSDS) hazırlanması. Etiketlerin hazırlanması ve okunması. tehlikeli kimyasal maddelerin güvenli kullanımları, tehlikeli kimyasalların güvenli depolanmaları, kimyasal atıkların güvenli bir şekilde depolanmaları, kimyasallar ve çevre, kimyasalların insan vücuduna girişi, iş ortamında çevre kirliliği ve çalışanlara etkileri, kimyasalların yayılımı ve dağılımı, çalışma ortamlarında kimyasal riskleri arttıran faktörler ve değişik iş kollarında kimyasallar ve sağlık etkileri.


ISG 530  Maden işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

1-Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler 2-Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler 3-Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat 4-Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler 5-Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler 6-Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı 7-Madencilikte Risk Analizi 8-Madencilikte görülen meslek hastalıkları 9-Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.


ISG 540  Endüstriyel Hijyen

1. Fiziksel risk etmenleri (Gürültü, Aydınlatma, İyonize ve İyonize olmayan ışınlar, Basınç, Titreşim, Termal Konfor) ve konu hakkındaki yönetmelikler\n2. Kimyasal risk etmenleri (Kimyasallar, malzeme güvenlik formları, kimyasalların ambalajlanması, isimlendirilmesi, etiketlenmesi, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve tehlikelerinden korunmak, kimyasalların risk yönetimi, kimyasalların sağlık riskleri, kimyasalların güvenlik riskleri, kimyasalların depolanması, taşınması)\\n3. Biyolojik risk etmenleri (Enfeksiyon zinciri ve etmenleri, risk altındaki işler, sık görülen biyolojik risk etmenleri ve önlemleri, mikro organizmadan numune alma)\\n4. Psikososyal risk etmenleri (İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyecek Psikososyal risk etmenleri ve sınıflandırılması, stres ve etkileri, stres yönetimi ve stresten korunma yolları)


ISG 541  İş Kollarına Özel Sağlık Riskleri

İşkolu kavramı, iş kolu sınıflandırmaları ve işkolları yönetmeliği. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği. Tehlike sınıfları listesi (NACE Kodları Rev.2) (18.04.2014). Maden, metal, inşaat, tarım, tekstil, deri işkolu vb işkollarında sağlığa zararlı etkenleri ve tehlikeleri tanımlama, çevreye yönelik değerlendirme yapma, işçinin sağlık durumunu değerlendirme, o işyerinde korunma stratejisi geliştirme


ISG 542  Meslek Hastalıkları

Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık kavramı. Meslek hastalıklarının gruplandırılması. Meslek hastalıklarının ve işle ilgili hastalıkların nedenleri. Türkiye’de meslek hastalıklarının durumu. Mesleksel kanserler. Mesleksel akciğer hastalıkları. İşin sinir sistemi üzerine etkileri. Mesleksel işitme kayıpları. Mesleksel deri hastalıkları. Mesleksel bulaşıcı hastalıklar. İşin iskelet kas sistemi üzerindeki etkileri.


ISG 543  İş Fizyolojisi

Fizyoloji Tanımı ve Önemi, Yüklenme ve Zorlanma Kavramları, Sürekli Güç Sınırı, Oksijen Tüketimi, Metabolik Enerji Tüketimi, Örnek İş Aktivitesi Değerlendirilmesi ve Enerji Tüketimi, VAS Skalası, Fizyolojik Tepki Değerlerine Göre İşlerin Sınıflandırılması, Dinamik ve Statik Çalışmada Kan Dolaşımı ve Gereksinimi, Yorulma ve Dinlenme, Yorulma Sebepleri, Ağır ve Tehlikeli İşler, Stres, Biyoritim ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri.


ISG 550  Kişisel Koruyucu Giysi ve Donanımları

Yüksek Lisans öğrencileri Çalışanların sağlığının korunmasında korunma politikaları ve ilkeleri , Kişisel koruyucu donanımların türleri ve kullanım yerleri, biyolojik, fiziksel ve kimyasal risklerden korunma ilkeleri ve kullanılması gereken KKD ler ve çeşitli işkollarına özel KKD kullanımı ve prosedür oluşturulması konusunda eğitim verecek bilgi ve beceri eğitimi alırlar.


ISG 560  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 18001 ve ISO 22001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, ISO 13485 tıbbi aygıtlar- kalite yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standartları ile CE normu ele alınacaktır.


ISG 561  İş Sağlığı Psikolojisi

İş sağlığı psikolojisi, çalışma yaşamında bireyin genel olarak işi, işyeri, sosyal ortamı ile ilgili olarak tutum ve davranışlarını konu edinmektedir. İş sağlığının önemli bir konusu olan iş stresi üzerinde durulacak olan derste, iş stresine neden olan psiko-sosyal risk ve tehlikeler ile stresin sonuçları üzerinde durulacaktır. İş yerinde stresten korunmada, işyerleri tarafından uygulanabilecek olan girişim/müdahaleler tartışılacaktır.


ISG 562  Yetişkin Eğitimi ve İletişim Becerileri

Öğrenme Fizyolojisi, Yetişkin eğitiminde temel özellikler, Eğitim Programı Planlama, Eğitim Teknikleri, Eğitim Araçları, Ölçme-Değerlendirme, Çalışan Eğitimi İle İlgili Mevzuat, Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme, Güdülenme, Kişilik, Algılama, Tutumlar, İletişim tanımı ve öğeleri, sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, empati, asertivite. Kültür, Sosyal Davranış ve Örgütler, Kurumiçi iletişim